תנאי שימוש

היבטים משפטיים ותנאי שימוש

הגלישה והשימוש באתר זה, על מערכות הבלוג וניהול התכנים שבו והשירותים השונים אשר ניתנים ו/או יינתנו בו ו/או באמצעותו מפעם לפעם ("האתר") הינם בכפוף להוראות ולתנאים המפורטים להלן. שימוש באתר מהווה הסכמה מצדך להוראות ולתנאים אלה והתחייבותך לפעול לפיהם.

1.
1.1       האתר נועד לאפשר, בין היתר, במה להחלפת דעות בנושאים הקשורים לשדה בריר ולסביבתו. על אף שאתר זה מנוהל על ידי רותם אמפרט נגב, הוא מאפשר פרסום מסרים שונים על ידי הגולשים, ובכלל זה תגובות (טוקבקים), קבוצות דיון (פורומים), צ'אטים, דירוגים וכיוצ"ב. מסרים כאמור וכל מידע אחר שיימסר על ידי הגולשים ייקראו להלן – "התכנים".

1.2       תכנים שנכתבו או נוצרו בדרך אחרת על ידי גולשי האתר משקפים את עמדות יוצריהם בלבד. התכנים אינם מבטאים, בשום אופן, את עמדת רותם אמפרט נגב ואין בפרסומם באתר משום הסכמה להם. רותם אמפרט נגב אינה בודקת את מידת מהימנותם ודיוקם של התכנים ו/או את מקורם.

1.3       אין להעלות ו/או לשלוח לאתר או באמצעותו תכנים שהינם (או שלגולש/ת יסוד סביר להניח כך) מסחריים, בלתי חוקיים, בלתי מוסריים או בלתי רלבנטיים, מכילים נתוני סרק (spam וכיוצ"ב), נתונים שגויים ו/או בלתי סבירים ו/או המפרים (או שעצם פרסומם מפר) באופן כלשהו את תנאי כתב זה ו/או זכויות צד ג' כלשהו ו/או דין כלשהו ובכלל זה דיני הגנת הפרטיות, איסור לשון הרע ודיני זכויות יוצרים.  טרם מסירת תכנים לפרסום באתר חלה עליך חובה לוודא את אמינותם וחוקיות פרסומם.

1.4       משיקולי אבטחת מידע והגנה על הפרטיות, עליך להימנע מציון פרטים חסויים שלך ו/או של אחרים (לרבות מספרי טלפון, כתובות, מספרי ת"ז וכיוצ"ב) ו/או פרטים סודיים אחרים באתר.

1.5       רותם אמפרט נגב רשאית אך אינה חייבת לערוך (לרבות לקצר) להסיר, למחוק, לחסום לצפייה ו/או לא להרשות פרסום תכנים כלשהם באתר, ובכלל זאת להטיל מגבלות מכל סוג על גולש/ת ספציפי/ת או על קבוצת גולשים, לפי שיקול דעתה הבלעדי. רותם אמפרט נגב לא תהיה חייבת לעדכן את הגולש/ים קודם לנקיטת אמצעים אלה ולא תהיה חייבת במתן הסבר כלשהו לכך.

1.6       רותם אמפרט נגב רשאית לעשות כל שימוש (לרבות שימוש מסחרי) שתמצא לנכון בתכנים, לרבות הפצתם, פרסומם והעברתם לכל גורם שהוא, מבלי שיוצר/ת התכנים יהיה/תהיה זכאי/ת לתמורה כלשהי בגין שימוש כאמור.

1.7       רותם אמפרט נגב רשאית אך אינה חייבת לאחסן ו/או לשמור את התכנים. שימושך באתר לרבות פרסום תכנים בו מותנה בכך שהנך מוותר/ת על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר עם אובדן ו/או פגיעה בתכנים (לרבות מחיקתם) ו/או בגין כל נזק אחר בקשר לכך.

1.8       למען הסר ספק, מובהר כי רותם אמפרט נגב לא תישא בכל אחריות שהיא בקשר עם התכנים ובכלל זאת נכונותם, אמינותם, דיוקם וכויוצ"ב, והאחריות הבלעדית לתכנים ולכל תוצאה הנובעת מהם ו/או מפרסומם ו/או בקשר עמם, לרבות שימוש בתכנים ו/או טענה ו/או תגובה כלפיהם, תחול בלעדית על הגולש/ת שיצר/ה אותם.

2.            התכנים, הנתונים והמידע המתפרסמים באתר זה ("המידע") התקבלו בחלקם מצדדים שלישיים, לרבות מאתרים אחרים; הם עשויים להשתנות מזמן לזמן ומסופקים "As Is", למען נוחיותך ולשימושך האישי. בין היתר עליך להביא בחשבון כי לאחר פרסומו, עשויים לחול שינויים במידע, אשר לא בהכרח ימצאו ביטוי באתר. לפיכך, אין להסתמך על המידע באופן בלעדי.

3.            מבלי לגרוע מהאמור לעיל, באתר זה עשוי להופיע מידע סובייקטיבי הכולל בין היתר ביקורות על אישים ו/או מוצרים ו/או שירותים ו/או אירועים שונים, שאינן בהכרח משקפות את דעת רותם אמפרט נגב, אלא את דעותיו האישיות של הכותב בלבד.

4.            השימוש באינטרנט חשוף לסיכונים הטבועים ברשת האינטרנט ובמערכות המבוססות על תוכנות, חומרות ורשתות תקשורת, לרבות סיכונים הנובעים מתוכנות מפגעות (וירוסים, סוסים טרויאנים וכיוצ"ב), ציתות לקווי תקשורת, פריצה ע"י גורמים עוינים, התחזות לאתרי רותם אמפרט נגב או לאיזה מהמערכות והונאות מקוונות אחרות. רותם אמפרט נגב משקיעה מאמצים רבים בהגנה מפני סיכונים אלה, אך למרות זאת, אין אפשרות לחסימה מוחלטת וייתכנו נזקים ו/או הפסדים עקב התממשות איזה מהסיכונים, לרבות גילוי ו/או שיבוש מידע הזורם ו/או מוצג באתר ו/או במערכות, שיבושים בפעולת האתר ו/או במערכות ו/או בזמני התגובה שלהם, חוסר זמינות של איזה מהמערכות ו/או שירותי האתר וכיוצ"ב.

.

5.            השימוש שהינך עושה באתר, לרבות כל שימוש במידע והסתמכות עליו, הינם באחריותך הבלעדית.

6.            האתר עשוי לאפשר ו/או לדרוש הורדת תוכנות. רותם אמפרט נגב ו/או יצרן התוכנה אינם אחראים לנזקים כלשהם העלולים להיגרם עקב הורדת תוכנות כאמור ו/או עקב שימוש בכל תוכנה שהורדה מהאתר.

7.        רותם אמפרט נגב אינה אחראית לשירותים כלשהם המופיעים באתרים המקושרים לאתר זה ו/או מתפרסמים במודעות המתפרסמות בהם.

8.        באתר עשויות לפעול תוכנות הצוברות מידע על פעילותך באתר ומנתחות אותה לצורך התאמה טובה יותר של השירות לצרכיך, וגלישתך באתר מהווה הסכמתך לכך. המידע עשוי להישמר במאגרי המידע של רותם אמפרט נגב ולשמש לצורך קבלת החלטות בדבר מתן שירותים בעתיד, והנך מסכים/ה לכך.

9.        אתר זה, המידע, תוכנות הניתנות להורדה ממנו ואלמנטים נוספים המתפרסמים בו עשויים להיות מוגנים עפ"י דיני זכויות יוצרים בישראל ובחו"ל. בכפוף לעשיית שימוש הוגן בלבד על-פי דינים אלה, חל על הגולשים איסור להעתיק, לשנות, להפיץ, או לעשות שימוש מסחרי במידע, אלא ברשות בעלי הזכויות.

10.        על השימוש באתר וכל הנובע משימוש כזה יחולו דיני מדינת ישראל, ולבתי המשפט המוסמכים עניינית, שמקום מושבם בעיר תל-אביב ובעיר באר-שבע, תהא סמכות השיפוט הבלעדית והיחידה בכל עניין הקשור בהם.

11.        רותם אמפרט נגב אינה מתחייבת כי האתר יהיה זמין בכל עת.

12.        לרותם אמפרט נגב הזכות לשנות מעת לעת את האתר לרבות הוספת ו/או גריעת שירותים ו/או שינוי הוראות השימוש והתנאים לשימוש באתר ו/או הפסקת פעילות האתר או איזה ממערכותיו ו/או השירותים הכלולים בו באופן מלא או חלקי, על פי שיקול דעתה הבלעדי.

13.        אין באמור בתנאים אלה כדי לגרוע מתוקפה של כל הסכמה אחרת בין מי מרותם אמפרט נגב לבינך.

הקפידו לעקוב אחר השינויים.

 

שתפו עם חבריכם:
  • Print
  • Digg
  • StumbleUpon
  • del.icio.us
  • Facebook
  • Yahoo! Buzz
  • Twitter
  • Google Bookmarks
דף הבית